POLITYKA PRYWATNOŚCI

Państwa prywatność i bezpieczeństwo są jednymi z naszych priorytetów. Jest dla nas ważne, by mieli Państwo poczucie odwiedzając naszą stronę lub kontaktując się z Fundacją, że możecie na nas polegać, wiedząc, iż zachowujemy najwyższą staranność naszych działań, gwarantując by dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały nam udzielone oraz chronione przed nadużyciami. 

Niniejsza Polityka Prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania Państwa danych osobowych w naszej Fundacji. 

Kim jesteśmy – Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej, formularzy oraz poczty elektronicznej jest Fundacja Ambasada Społeczności z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 5/83  (kod pocztowy 31-553), posiadająca NIP: 7343567299 (dalej: „Administrator” lub „Fundacja”). 

Zakres informacji gromadzonych i wykorzystywanych przez Administratora 

 1. Użytkownicy strony internetowej Fundacji (Użytkownik) oraz zewnętrznych formularzy obsługiwanych przez Fundację pozostają anonimowi do chwili, kiedy sami nie zdecydują inaczej, np. poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza, poprzez kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź adresu mailowego wskazanego w zakładce kontakt. 
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
 3. Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie. 
 4. Administrator informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej oraz zewnętrznych formularzy obsługiwanych przez Fundację może wiązać się z koniecznością przekazania przez Użytkownika właściwych danych osobowych, np. numeru telefonu bądź adresu mailowego w przypadku kierowania bezpośrednich pytań. 

Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażona przez niego zgoda, stosownie do treści artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Fundację zawsze jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego dane zgromadzono (np. udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie). 
 3. W sprawach danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Fundacją na adres mailowy: tu@ambasadaspolecznosci.org.pl. 
 4. Fundacja jako Administrator danych osobowych Użytkowników dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym. 
 5. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania – co może wykonać poprzez kontakt z Administratorem, a dalej również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak też prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze – w celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem: 
 6. listownie: ul. Fabryczna 5/83, 31-533 Kraków; 
 7. przez e-mail: tu@ambasadaspolecznosci.org.pl. 
 8. Wniosek Użytkownika dotyczący danych osobowych powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności adresata wniosku i z którego uprawnienia z opisanych powyżej Użytkownik chciałby skorzystać. Jeżeli nie będziemy w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwrócimy się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. 

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Fundacja poinformuje Użytkownika o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą mailową bądź zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej. 

 1. Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa; 
 2. Fundacja zapewnia, że dane Użytkownika nie podlegają profilowaniu, jak też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację, a ich odbiorcami mogą być podmioty będące podwykonawcami Administratora w zakresie usług teleinformatycznych, usług internetowych, usług księgowych i prawnych oraz usług szkoleniowychW pozostałych przypadkach udostępnienie danych osobowych nastąpić może wyłącznie w razie zobowiązania Administratora wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
 4. Dane osobowe nie są przesyłane do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych,  

Dane zbierane automatycznie (cookies). 

 1. Korzystanie ze strony internetowej Fundacji może powodować automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. 
 2. Dane te mogą być zbierane przez systemy tj. Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”). 
 3. Służą one do podnoszenia jakości, poprawiania wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych treści, tworzeniu statystyk oglądalności, śledzeniu preferencji Użytkownika. 
 4. Dane te przetwarzane są wyłącznie przez Fundację. 
 5. Przetwarzanie w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez naszych Użytkowników uprzedniej zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO i trwa do czasu jej cofnięcia. 
 6. Pliki cookies, o których mowa w ust. 1, to pliki wysyłane do urządzenia Użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej Fundacji.  
 7. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.: 
 8. podnoszenie jakości usług;  
 9. poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych treści; 
 10. tworzenie statystyk oglądalności; 
 11. śledzenie preferencji Użytkowników.  
 12. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym na Państwa urządzeniu. 
 13. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu. 
 14. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) może w dowolnym czasie wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces blokowania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Państwa przeglądarki oraz urządzenia. 
 15. Jeśli chcą Państwo usunąć dotychczasowe pliki cookies powinniście wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki. 
 16. Fundacja uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jej opcji. 

Postanowienia końcowe 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO. 
 2. Polityka może być bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 
 3. Administrator zastrzega prawo do zmiany poszczególnych postanowień Polityki Prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Użytkownik może w każdym czasie zapoznać się z aktualną wersją Polityki Prywatności dostępną na Stronie Internetowej.